Skip to content

Feadan do Luchd-tòiseachaidh le Tòmas Mac Gille Òig – Faoilleach 2023

BHO: 17 Faoilleach 2023
GU: 21 Màrt 2023
COSGAIS: £70
COSGAIS (OILEANAICH): £60
CLÀRAICH AN-DRÀSTA

Oidhche Mhàirt, sia seachdain, a’ tòiseachadh 17/01/23 gu 21/03/23, 7:30f gu 9f

Thomas YoungThèid an clas seo a theagasg air-loidhne tro Zoom, agus bidh e freagarrach do dh’fhìor luchd-tòiseachaidh agus daoine a tha comasach fuinn bhunasach a sheinn air an fheadan. Bidh stuthan-teagaisg air atharrachadh gu bhith freagarrach do chomas nan oileanach, ‘s mar sin, bhiodh e feumail dhuinn nan innseadh tu dhuinn rud beag mun chomas agad fhèin. Ma bhios ceist sam bith agad nach cuir thu fios thugainn aig .

Bidh Tòmas a’ teagasg caochladh fhonn aig ìrean eadar-dhealaichte agus gheibhear fios mu bhun-stèidh gach fonn. Ged is ann tro mheadhan na Beurla a thèid an clas seo a theagasg, tha Tòmas fileanta anns a’ Ghàidhlig agus bidh cothrom ann abairtean feumail a thogail tron chlas.

Mu Thòmas

Tha sinn toilichte a ràdh gun tèid an cùrsa seo a theagasg le aon de na h-oileanaich ciùil againn fhèin aig Sabhal Mòr Ostaig. ’S ann à Dùn Omhain ann an Earra-Ghàidheal a tha Tòmas Mac Gille Òig agus tha e air a bhith a’ cluich na pìoba bhon a thòisich e anns a’ bhun-sgoil fo stiùireadh Craig Caimbeul. Chluich Tòmas ann an iomadh co-fharpais, an dà chuid leis fhèin agus còmhla ri còmhlan pìoba. ’S ann anns an treas bliadhna air a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Tradiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig a tha Tòmas a-nis, agus cluinnear gu tric e a’ cluich aig tachartasan na Colaiste.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578