Skip to content

Am Bòrd Stiùiridh

Tha Sabhal Mòr Ostaig na chompanaidh earranta agus na charthannas, air a riaghladh leis a’ Bhòrd Stiùiridh. Tha uallach air a’ Bhòrd airson ro-innleachd agus riaghladh na Colaiste. Aig ìre ghnìomh, tha cuid de dhleastanasan a’ Bhùird air an riarachadh air Buidheann Stiùiridh na Colaiste agus an comataidhean.

Bidh am Bòrd Stiùiridh a’ coinneachadh gach cairteal.  Eadar na coinneamhan sin, bidh na Comataidhean a’ coinneachadh. Tha buill co-thaghte a’ suidhe air na Comataidhean sin a bharrachd air Buill a’ Bhùird agus Oifigearan. Tha obair nan Comataidhean nas mionaidiche. Tha oileanaich air an riochdachadh aig coinneamhan a’ Bhùird le Ceann-suidhe Comann nan Oileanach. 

Comataidhean:
Comataidh an Ionmhais is na h-Oighreachd 
Comataidh Chorporra
Comataidh Sgrùdaidh 

Thèid Seanadh Acadaimigeach Sabhal Mòr Ostaig a chur air bhog ann an 2023, air am bi uallach airson ro-innleachd leasachaidhean acadaimigeach na Colaiste. Bidh luchd-obrach agus oileanaich air an taghadh airson ballrachd as t-Earrach. 

Ma bhios ceistean sam bith agaibh mu Bhòrd Stiùiridh an t-Sabhail, faodar fios a chur gu Rùnaire a’ Bhùird.

DÈ THA DOL SAN SGÌRE?

CÙRSAICHEAN CÀNAIN

 

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578